Tjänster

Vårt erbjudande

Dra nytta av våra tjänster...

Våra tjänster

Rådgivning och stöd


Vi erbjuder rådgivning och stöd så ni lyckas med ert dataskyddsarbete. Vi ser till och säkerställer att er personuppgiftsbehandling görs i enlighet med GDPR.

DPO & DPC att hyra


Genom att hyra antingen data-skyddsombud (DPO) eller data-skyddssamordnare (DPC) säkerställer ni tillgången till kompetens och erfarenhet inom dataskydd.

DPO-coach


DPO-coachen stöttar dig i din roll som dataskyddombud. Förslagsvis träffas ni månadsvis (fysiskt eller digitalt), men DPO-coachen finns naturligtvis till hands även för löpande rådgivning.

Projektledning


Oavsett var ni befinner er på resan mot total uppfyllnad av GDPR-förordningen så behövs det en drivande kraft. Vi agerar spindeln i nätet och ger det stöd som behövs.

Den personuppgiftsansvarige ska kunna påvisa efterlevnad av lagstiftning och regelverk. Även om er organisation ännu inte efterlever förordningen till fullo, är det ett viktigt mål att arbeta mot. Att man arbetar för det ses nämligen som en förmildrande omständighet, vilket betyder att även om man får en sanktionsavgift påförd kommer tillsynsmyndigheten (IMY) att beakta att man arbetar på att bli bättre.


Rollen som dataskyddsombud beskrivs i artikel 37–39 i dataskyddsförordningen och innebär bl.a. att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen. Men dataskyddsombudet ska också informera organisationen om dataskydd, ge råd i dataskyddsfrågor samt bistå organisationen vid konsekvensbedömning. Om rollen som datsskyddsombud får för stor portion av rådgivning så riskerar datsskydds-ombudet att revidera sina egna råd och åtgärder, vilket naturligtvis inte är bra. För att undvika denna risk så bör man se över möjligheten att komplettera (alternativt hyra in från Prio Dataskydd) organisationen med en dataskyddssamordnare.


Med kompetens och erfarenhet inom dataskydd, GDPR och informationssäkerhet hjälper vi er med de aktiviteter som krävs för att efterleva kraven i förordningen och minimera risker. De tjänster vi erbjuder är:


Rådgivning och stöd


Vi erbjuder rådgivning och stöd så ni lyckas med ert dataskyddsarbete, bl.a. genom att se över hur ni hanterar personuppgifter och säkerställer att det görs i enlighet med GDPR-förordningen. Vi hjälper t.ex. till med:


 • Rådgivning och stöd vid konsekvensbedömning
 • Rådgivning och stöd vid personuppgiftsincidenter
 • Upprättande av policys, riktlinjer eller rutinbeskrivningar
 • Upprättande och kontroll av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Rådgivning vid tvister gällande behandling av personuppgifter


Dataskyddsombud att hyra


Genom att hyra in Prio Dataskydd som dataskyddsombud säkerställer ni tillgången till kompetens och erfarenhet samtidigt som ni lever upp till kraven i GDPR-förordningen. 


Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud och som vill ta rollen kan många gånger vara utmanande och resurskrävande. Vår dataskyddsspecialist som har lång erfarenhet som dataskyddsombud, blir en del av er organisation. 


Dataskyddssamordnare att hyra


Rollen som dataskyddsombud innebär att informera organisationen om dataskydd, ge råd i dataskyddsfrågor samt bistå organisationen vid konsekvensbedömning. Om rollen som datsskyddsombud får för stor portion av rådgivning så riskerar datsskyddsombudet att revidera sina egna råd och åtgärder, vilket naturligtvis inte är bra.

 

För att undvika denna risk så rekommenderar vi att komplettera organisationen med en dataskyddssamordnare som tar den mer operativa rollen, dvs. hantera registerförteckning, personuppgiftsbiträdesavtal, styrande dokument, etc. I rollen som dataskyddssamordnare blir vår dataskyddsspecialist med mångårig erfarenhet av GDPR en del av er organisation. 


DPO-coach


DPO-coachen med sin långa erfarenhet stöttar dig i din roll som dataskyddombud. Med hög arbetsbelastning och komplicerade frågeställningar kan det vara skönt att ha någon att bolla frågorna med. Förslagsvis träffas ni månadsvis (fysiskt eller digitalt), men DPO-coachen finns naturligtvis till hands även för löpande rådgivning.


  Utbildningspaket


  Utbildning i dataskydd och GDPR är nödvändigt för att era medarbetare ska ha den kunskap som är nödvändig i den dagliga hanteringen av personuppgifter. Låt oss utbilda era medarbetare, er ledningsgrupp och er styrelse så att alla får rätt förutsättningar för att kunna följa GDPR-förordningen gällande lagringsminimering, anmälan av personuppgiftsincidenter, hantering av ostrukturerat material, etc.


  Hälsokontroll GDPR


  När fick ert dataskydd en hälsoundersökning senast? Enligt principen om ansvarsskyldighet är ni som personuppgiftsansvariga inte bara skyldiga att följa dataskyddsförordningen, ni är även förpliktade att kunna visa att ni efterlever lagen. Detta kan vi hjälpa er med genom att besikta ert dataskydd i form av en genomlysning av er verksamhet.

   

  Prio Dataskydd har tagit fram en granskningsmodell där första steget är intervjuer och insamling av nödvändig information. I nästa steg utför vi själva granskningen där vi synliggör brister, hot och möjligheter som finns i verksamheten.

   

  Resultatet blir en gedigen revisionsrapport där vi redogör för våra iakttagelser, våra bedömningar och våra rekommendationer. I revisionsrapporten ingår även en riskanalys med de risker vi identifierat under granskningen. Risker som utgör ett hot mot verksamheten kopplat till dataskydd samt en riskvärdering. Vill du ha hjälp att göra en hälsokoll i din verksamhet? Fråga oss, vi kan GDPR!


  Projektledning


  GDPR påverkar hela organisationen! Inte bara enskilda medarbetare, enskilda processer eller bara en avdelning. Dataskydd är heller inte bara juridik och teknik. Därför är det en utmaning i att hålla ihop ett projekt som består av många intressenter som har olika koppling till den persondata ni hanterar. Fokusera också på förändringsledning! Medarbetare förändrar inte sitt beteende bara för att vi fått en ny lag, förmågan att förändra sig är och blir en kulturfråga.

   

  Prio Dataskydd hjälper er med projektets alla delar: Identifiera, planera, mäta och dra nytta av fördelar från projektets början tills fördelarna blir en del av förvaltningen. Det resulterar även i att organisationen ser fördelarna och att resultatet är specifikt, mätbart, realistiskt och tidsbestämt.

  "Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid..."

   

  Winston Churchill


  "Se Prio Dataskydd som möjligheternas verkstad! Vi hjälper er med ert dataskyddsarbete...."

   

  Magnus Peterson